REGULAMIN
KORZYSTANIA Z NARZĘDZI KESTEO

Wersja z dnia 08-05-2019

 

1. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie z narzędzi informatycznych Kesteo dostarczanych przez Loopa.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Narzędzia te służą do optymalizacji sprzedaży produktów i usług w sklepach/serwisach internetowych.

2. DEFINICJE

Pojęcia pisane w regulaminie z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

2.1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej chronione na podstawie RODO;

2.2. Klient – przedsiębiorca administrujący Serwisem, który zawarł z Loopa Umowę w sposób przewidziany w Regulaminie; Klient jest licencjobiorcą w zakresie licencji na korzystanie z wybranych Narzędzi na potrzeby Serwisu oraz usługobiorcą w zakresie Usług Wsparcia;

2.3. Loopa – Loopa.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-386), przy ul. Altowa nr 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000708471, będąca licencjodawcą w zakresie licencji na korzystanie z Narzędzi oraz usługodawcą w zakresie Usług Wsparcia;

2.4. Narzędzia – stworzone przez Loopa programy komputerowe pod marką Kesteo, których podstawową funkcją, po prawidłowej integracji z Serwisem, jest wsparcie procesu sprzedaży Produktów w Serwisie; są to m.in.:
2.4.1. silnik rekomendacji, którego działanie polega na agregowaniu informacji o popularności Produktów i prezentowaniu w polu (tzw. „ramce”) wyodrębnionym
w Serwisie (tj. na jego poszczególnych odsłonach) rekomendacji co do Produktów, którymi Użytkownik mógłby być zainteresowany; rekomendacja taka polega na wyświetlaniu Treści poprzez to Narzędzie;
2.4.2. narzędzie do personalizacji, którego działanie polega na wyświetlaniu w Serwisie (tj. na jego poszczególnych odsłonach) spersonalizowanych graficznie pól (m. in. pop-up’y, belki i widżety), które mają służyć przekonaniu Użytkownika do dokonania zakupu Produktów w Serwisie; konkretne scenariusze personalizacji uzgadniane są między Stronami;

2.5. Okres Próbny – okres jednego miesiąca liczony od dnia dokonania Rejestracji; Okres Próbny może być przedłużony o czas wskazany przez Loopa w Panelu Klienta lub w wiadomości e-mail; w trakcie Okresu Próbnego obwiązuje strony Umowa na Okres Próbny;

2.6. Panel Klienta – dostępny pod adresem www.srv.kesteo.com panel służący do kontroli, w zakresie określonym przez Loopa, danych dostępowych, danych statystycznych, funkcji Narzędzi oraz pakietów wykorzystania Narzędzi, z których mogą wynikać opłaty licencyjne; panel dostępny jest dla Klienta lub osoby przez niego upoważnionej po przeprowadzeniu Rejestracji i zalogowaniu zgodnie z instrukcjami Loopa;

2.7. Produkty – produkty lub usługi oferowane Użytkownikom w Serwisie;

2.8. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta lub osobę przez nią upoważnioną elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.srv.kesteo.com poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Loopa za pomocą dostępnej w formularzu opcji; dokonanie Rejestracji skutkuje udostępnieniem Panelu Klienta oraz zawarciem Umowy na Okresu Próbny;

2.9. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony, wprowadzony i stosowany przez Loopa, regulujący zasady wdrożenia i korzystania z Narzędzi oraz Panelu Klienta, jak również warunki świadczenia Usług Wsparcia; Regulamin jest integralną częścią Umowy i Umowy na Okres Próbny;

2.10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2.11. Serwis – administrowany przez Klienta serwis/sklep internetowy, w którym mają zostać uruchomione Narzędzia;

2.12. Strony – Loopa i Klient;

2.13. Treści – wszelkiego rodzaju utwory, dane i informacje dostarczone przez Klienta i prezentowane w Narzędziu, w tym w szczególności ceny, parametry i grafiki dotyczące Produktów;

2.14. Umowa – umowa na odpłatne korzystanie z wybranych Narzędzi (jednego lub wielu) oraz Panelu Klienta wraz ze świadczeniem Usług Wsparcia, zawarta między Loopa i Klientem w sposób określony w Regulaminie; integralną częścią Umowy jest Regulamin;

2.15. Umowa na Okres Próbny – umowa na nieodpłatne korzystanie z wybranych Narzędzi (jednego lub wielu) oraz Panelu Klienta w Okresie Próbnym wraz ze świadczeniem Usług Wsparcia, zawarta między Loopa i Klientem w sposób określony w Regulaminie; integralną częścią Umowy na Okres Próbny jest Regulamin;

2.16. Usługi Wsparcia – świadczone przez Loopa na rzecz Klienta usługi Wspierające prawidłowe funkcjonowanie Narzędzi w Serwisie; zakres i rodzaj Usług Wsparcia wynika z Regulaminu;

2.17. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. ZAWARCIE, OBOWIĄZYWANIE I WSTRZYMANIE REALIZACJI UMOWY

3.1. Do zawarcia Umowy i Umowy na Okres Próbny niezbędne są: prawidłowa Rejestracja i akceptacja treści Regulaminu. Aby możliwa była realizacja Umowy lub Umowy na Okres Próbny, po dokonaniu Rejestracji Klient powinien umieścić w oprogramowaniu Serwisu kod integracyjny wybranych Narzędzi dostępny w Panelu Klienta.

3.2. Rejestracja może być dokonana wyłącznie przez prawidłowo upoważnionego przedstawiciela Klienta. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przez prawidłowo upoważnionych przedstawicieli Stron.

3.3. Wraz z Rejestracją do zawierana jest pomiędzy Stronami Umowa na Okres Próbny. Prawidłowa realizacja Umowy na Okres Próbny może nastąpić dopiero po skutecznej integracji wybranych Narzędzi w Serwisie. W Okresie Próbnym:
3.3.1. korzystanie z testowej wersji Narzędzi odbywa się na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
3.3.2. Klient nie uiszcza opłat licencyjnych za korzystanie z testowej wersji Narzędzi,
3.3.3. będą zbierane i analizowane przez Loopa dane dotyczące sposobu korzystania z Narzędzi przez Użytkowników.

3.4. Wysokość opłat licencyjnych za korzystanie z wybranych Narządzi (według ustalonych pakietów, parametrów i konfiguracji poszczególnych Narzędzi) wyznaczana jest przez Loopa w zależności od rodzaju danego Narzędzia na bazie:
3.4.1. statystyk dotyczących działania danego Narzędzia w Serwisie w trakcie trwania Umowy na Okres Próbny; lub
3.4.2. statystyk dotyczących ruchu w Serwisie.

3.5. Umowa na Okres Próbny wygasa po upływie Okresu Próby. Loopa ma możliwość przedłużania Okresu Próby poprzez odpowiednie zawiadomienie w Panelu Klienta lub w wiadomości e-mail.

3.6. Jeżeli proces integracji wybranych Narzędzi z Serwisem wymaga niestandardowych działań lub napotyka trudności, Loopa może wstrzymać proces integracji oraz przedstawić Klientowi nowy termin realizacji integracji wraz z wyceną kosztów jej przeprowadzenia. Integracja nastąpi tylko jeżeli Klient zaakceptuje taką wycenę, czego skutkiem będzie obowiązek pokrycia przez niego kosztów z niej wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wyceny w terminie wskazanym przez Loopa, nie dojdzie do integracji Narzędzi z Serwisem, a Strony zwolnione zostaną od wszelkich zobowiązań, w szczególności nie dojdzie do udzielenia licencji na korzystanie z Narzędzi. .

3.7. Umowa zawierana jest poprzez jeden z poniższych sposobów: 1) sporządzenie i podpisanie formularza Umowy, bądź 2) wypełnienie elektronicznego formularza Umowy dostępnego na stronie internetowej www.kesteo.com administrowanej przez Loopa.

3.8. Wysokość początkowej opłaty licencyjnej za pierwszy miesiąc korzystania z wybranych Narzędzi na podstawie Umowy, w ramach wybranych konfiguracji, parametrów i pakietów ich wykorzystywania (o ile ma to zastosowanie do tych Narzędzi), jest wyznaczana przez Loopa w Panelu Klienta, odrębnej wiadomości e-mail lub propozycji treści Umowy.

3.9. Klient uiszcza opłaty licencyjne wynikające z konfiguracji, parametrów i aktywnych pakietów wykorzystania Narzędzi. Początkowe konfiguracje, parametry i pakiety ustalane są w Umowie na podstawie propozycji Loopa. Po zawarciu Umowy Klient może samodzielnie zmieniać w Panelu Klienta dostępne konfiguracje/parametry (ze skutkiem natychmiastowym lub od początku kolejnego okresu rozliczeniowego w zależności od udostępnionych przez Loopa opcji) oraz aktywne pakiety wykorzystania Narzędzi (ze skutkiem od początku kolejnego okresu rozliczeniowego), jak również wybrać opcję automatycznego przechodzenia do kolejnego pakietu po przekroczeniu limitu z aktywnego pakietu. Opisane wyżej zmiany konfiguracji, parametrów lub pakietów mogą prowadzić do zmiany wysokości opłat licencyjnych za korzystanie z Narzędzi, o czym Klient zostanie powiadomiony w Panelu Klienta lub odrębną wiadomością email.

3.10. Klient w każdym czasie może zażądać wyłączenia wskazanych Narzędzi w Serwisie, co jednak nie powoduje obowiązku zwrotu ani wstrzymania naliczania opłat licencyjnych.

3.11. Loopa może wyłączyć niektóre lub wszystkie Narzędzia lub poszczególne ich funkcjonalności albo też zmieniać ich konfiguracje/parametry, jeżeli Klient opóźnia się w zapłacie opłat wynikających z Umowy, jak również w innych przypadkach wskazanych w treści Regulaminu. Takie działanie Loopa nie stanowi podstawy odpowiedzialności Loopa w stosunku do Klienta, ani też do zwrotu bądź wstrzymania naliczania opłat licencyjnych.

3.12. Umowa (w tym Licencja według definicji zawartej w sekcji 7 Regulaminu) zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.13. Umowa ulega rozwiązaniu:
3.13.1. po wypowiedzeniu Umowy przez Loopa lub Klienta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego Licencji (zgodnie z postanowieniami z pkt. 7 Regulaminu); wypowiedzenie może być złożone za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w Umowie;
3.13.2. po złożeniu przez Loopa oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient opóźnia się w zapłacie jakichkolwiek opłat wynikających z Umowy przez okres co najmniej 7 dni, jak również w innych przypadkach wskazanych w treści Regulaminu; oświadczenie to może być złożone za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w Umowie.

3.14. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu odnośnie do konkretnego Narzędzia wraz z końcem danego okresu rozliczeniowego, jeżeli w jego trakcie przekroczony zostanie limit aktywnego pakietu wykorzystania tego Narzędzia, chyba że w Umowie lub w Panelu Klienta została wybrana opcja automatycznego przechodzenia do kolejnego pakietu po przekroczeniu limitu z aktywnego pakietu.

4. KORZYSTANIE Z NARZĘDZI

Silnik rekomendacji

4.1. Narzędzia działa w ten sposób, że wyświetla na różnych podstronach Serwisu pola (tzw. „ramki”) prezentujące Treści. Przykładowo mogą to być:
4.1.1. pole prezentujące ostatnio oglądane przez danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na stronie głównej Serwisu,
4.1.2. pole prezentujące rekomendowane dla danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na podstronie z kategoriami Produktów,
4.1.3. pole prezentujące rekomendowane dla danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na podstronie danego Produktu,
4.1.4. pole prezentujące rekomendowane dla danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na podstronie z wynikami wyszukiwania Produktów

4.2. Wyświetlane w Narzędziu pola nie służą do prowadzenia transakcji w Serwisie – ich celem jest zwrócenie uwagi Użytkownika na Produkty, które trudno byłoby mu znaleźć w Serwisie, oraz przekierowanie Użytkownika do podstrony Serwisu, gdzie będzie on mógł przeprowadzić transakcję.

4.3. Rodzaje pól/ramek, ich cechy, dobór Treści oraz metodologia wyświetlania pól na podstronach Serwisu zależą od Loopa, na co Klient wyraża zgodę.

4.4. Treści pobierane są przez Narzędzia z Serwisu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Treści prezentowane w Narzędziu, w tym w szczególności za ewentualne błędy jakie mogą się w nich pojawić.

Personalizacje

4.5. W trakcie trwania Umowy Klient ma możliwość dostosowywania do własnych potrzeb Narzędzia do personalizacji poprzez zmiany jego dostępnych konfiguracji/parametrów lub aktywowanie/dezaktywowania scenariuszy personalizacji. Takie dostosowywania następują według udostępnionych w Panelu Klienta opcji oraz mogą prowadzić do zmiany wysokości opłat licencyjnych za korzystanie z tego Narzędzi, o czym Klient zostanie powiadomiony w Panelu Klienta lub odrębną wiadomością email. Wdrażanie zmian odnośnie do scenariuszy personalizacji następuje w terminach wyznaczanych przez Loopa.

4.6. Jeżeli udostępnione w Panelu Klienta opcje nie umożliwiają dostosowania Narzędzia do personalizacji do konkretnych potrzeb Klienta, Klient może zwróci się do Loopa z zapytaniem (poprzez wiadomość e-mail lub narzędzia do kontaktu udostępnione w Panelu Klienta) o możliwość wdrożenia danej zmiany do Narzędzia. O ile wdrożenie takiej zmiany będzie możliwe, nastąpi ono na warunkach zaproponowanych przez Loopa (m.in. odnośnie do terminu wykonania, zmiany opłat licencyjnych) oraz zaakceptowanych przez Klienta.

4.7. Wyniki działania personalizacji w Serwisie będą udostępniane Klientowi w Panelu Klienta lub dostarczane mu w comiesięcznych raportach.

Postanowienia wspólne dla wszystkich Narzędzi

4.8. Nie na każdej podstronie Serwisu będą pojawiać się pola/ramki generowane przez Narzędzia. Generowanie tych pól zależy między innymi od decyzji Stron co do dzielenia ruchu na danej podstronie, od stabilności połączenia z danym Narzędziem, od tego czy dana podstrona objęta jest systemem statystyk oraz czy w Serwisie nie ma błędów utrudniających działanie danego Narzędzia.

4.9. W przypadku zintegrowania Narzędzia z kontem Google Analytics Klienta, Narzędzie będzie raportować dane o liczbie wyświetlanych pól, liczbie kliknięć w pola oraz liczbie transakcji przeprowadzonych po kliknięciach w pola. Integracja nie wymaga dostępu do konta Google Analytics Klienta i danych tam przechowywanych. Ponadto, Klient zgadza się by doszło do integracji z Serwisem konta Google Analytics należącego do Loopa, czego celem jest umożliwienie Loopa dokonywanie analiz, prowadzenia statystyk i weryfikacji skuteczności działania Narzędzia w Serwisie.

4.10. Funkcjonowanie Narzędzi bazuje na systemie informatycznym obsługującym Serwis. Sprawność tego systemu zależy od wielu czynników, w tym od oprogramowania Serwisu, za które odpowiada Klient, w związku z czym Loopa nie gwarantuje pełnego i niezakłóconego działania Narzędzi w Serwisie, na co Klient wyraża zgodę.

4.11. Przy korzystaniu z Narzędzi Klient zobowiązany jest do:
4.11.1. przestrzegania właściwych przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz dobrych obyczajów korzystania z sieci Internet,
4.11.2. nienaruszania praw Loopa lub osób trzecich,
4.11.3. zachowania integralności Narzędzi, co oznacza, że po wdrożeniu Narzędzi w Serwisie Klient nie może z Narzędziami łączyć żadnego oprogramowania innego niż pochodzącego od Loopa lub na które Loopa wyraziła odrębną zgodę.

4.12. Loopa może trwale lub czasowo zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich Narzędzi lub ich poszczególnych funkcjonalności, jak również zaprzestać świadczenia na rzecz Klienta Usług Wsparcia, w przypadku istotnego naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) przez Klienta właściwych przepisów prawa, postanowień Regulaminu, praw Loopa lub osób trzecich bądź dobrych obyczajów korzystania z sieci Internet. Jeżeli Klient nie zaprzestanie takich naruszeń i nie usunie ich skutków w terminie wskazanym przez Loopa, Loopa uprawniona będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4.13. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości, że w następujących przypadkach dochodzi do istotnego naruszenia postanowień Regulaminu:
4.13.1. wykorzystywanie Narzędzi (jednego lub wielu) w celach innych niż związanych z Serwisem;
4.13.2. wykorzystywanie Narzędzi (jednego lub wielu) w celach niezwiązanych z rekomendowaniem Produktów Użytkownikom;
4.13.3. prowadzenie w Serwisie działalności lub dostarczanie Treści niezgodnych z właściwymi przepisami prawa (np. promujących sprzedaż alkoholu, produktów tytoniowych, pornografii, narkotyków lub produktów o podobnym charakterze) lub dobrymi obyczajami sieci Internet.

5. USŁUGI WSPARCIA

5.1. W ramach Umowy i w zamian za uiszczane przez Klienta opłaty licencyjne Loopa będzie wykonywać na jego rzecz Usługi Wsparcia opisane w niniejszej sekcji 5 Regulaminu.

5.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.5 Regulaminu, Loopa wspomoże proces integracji Narzędzi z Serwisem przy pomocy serwisu Google Tag Manager, za którego prawidłowe działanie odpowiada Klient. W celu przeprowadzenia integracji, Loopa przygotuje dla Klienta indywidualne oprogramowanie (skrypt) i będzie je przechowywać na własnych serwerach.

5.3. Loopa, w porozumieniu z Klientem, będzie dostosowywać wygląd wyświetlanych przez Narzędzia pól do ogólnego wyglądu Serwisu. Usługi te będą wykonane w ramach integracji wybranych Narzędzi z Serwisem.

5.4. W przypadku stwierdzenia błędu w funkcjonowaniu Narzędzi (jednego lub wielu) z przyczyn w nich tkwiących lub dotyczących serwera, za który odpowiada Loopa, Loopa w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia błędu przystąpi do prac naprawczych i przekaże Klientowi informację co do planowanego terminu usunięcia błędu. Jeżeli błąd uniemożliwia działanie niektórych lub wszystkich Narzędzi przez okres dłuższy niż 24 godziny, w danym okresie rozliczeniowym opłata licencyjna za Narzędzia, których dotyczy błąd, zostanie proporcjonalnie zmniejszona przy uwzględnieniu czasu występowania tego błędu (pro rata temporis). Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie błędów, które powodują całkowity brak działania lub znaczące ograniczenie działania danego Narzędzi w Serwisie.

5.5. Usługi Wsparcia są wykonywane w godzinach 9:00 – 17:00 czasu GMT+1. W tych samych godzinach możliwy jest też kontakt z Loopa.

5.6. Usługi Wsparcia nie obejmują usuwania błędów, o których mowa w pkt. 4.10 Regulaminu.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Loopa przysługują majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami), tworzących Narzędzia, co w szczególności obejmuje programy komputerowe.

6.2. Zasady korzystania z udostępnianego przez Loopa oprogramowania wchodzącego w skład Narzędzi, określają odpowiednie postanowienia Regulaminu traktujące o Licencji (według definicji zawartej w sekcji 7 Regulaminu).

6.3. W trakcie obowiązywania Umowy Klient zezwala Loopa na pobieranie i wykorzystywanie Treści do pracy Narzędzi.

6.4. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa do Treści w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację Umowy.

6.5. Wszystkie majątkowe prawa autorskie do utworów niebędących programami komputerowymi uzewnętrznionych w strukturze Narzędzi, z wyłączeniem Treści i utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują Loopa i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w ramach korzystania przez Klienta z Narzędzi w Serwisie zgodnie z treścią Regulaminu.

7. LICENCJA

7.1. Narzędzia są programami komputerowymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami).

7.2. W zamian za opłaty licencyjne określone przez Loopa zgodnie z Regulaminem Loopa upoważnia Klienta do niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie korzystania z wybranych przez Klienta Narzędzi w Serwisie (dalej: „Licencja”) wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz treścią Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości Klient może korzystać z wybranych Narzędzi wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
7.2.1. integracja Narzędzi z Serwisem,
7.2.2. uruchamianie Narzędzi w Serwisie w celu korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem,
7.2.3. zmiana parametrów funkcjonowania Narzędzi zgodnie z dostępnymi opcjami,
7.2.4. wykonywanie kopii zapasowej Narzędzi wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego z nich korzystania;
7.2.5. zwielokrotnianie lub tłumaczenie kodu Narzędzi wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania współdziałania Narzędzi z innym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

7.3. Licencja jest odpłatna, z zastrzeżeniem licencji na korzystanie z wybranych Narzędzi w trakcie trwania Umowy na Okres Próbny. Wysokość początkowej opłaty licencyjnej za udzielenie Licencji i udostępnienie wybranych Narzędzi, jak również późniejszych miesięcznych opłat licencyjnych za korzystanie i utrzymywanie tych Narzędzi w Serwisie wynikają z treści Umowy oraz z późniejszych zmian pakietów wykorzystania lub konfiguracji/parametrów Narzędzi dokonanych w Panelu Klienta.

7.4. Licencja wchodzi w życie w dniu zawarcia Umowy. Od tego dnia rozpoczyna się też miesięczny okres licencyjny, za który uiszczono wstępną opłatę licencyjną. Za kolejne miesięczne okresy trwania Licencji należne są dalsze miesięczne opłaty licencyjne zgodnie z Umową i ustawieniami Panelu Klienta.

7.5. Licencja nie obejmuje prawa do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, tłumaczeń lub innego rodzaju ingerencji w Narzędzia, chyba że wyraźnie to dopuszczono w treści Licencji lub Loopa udzieliła na to odrębnej, pisemnej zgody.

7.6. Narzędzia mogą automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące ich ulepszaniu oraz rozwojowi. Wprowadzenie niektórych aktualizacji Narzędzi może wiązać się z koniecznością zmiany treści Regulaminu, w tym w szczególności treści Licencji. Brak wyrażenia przez Klienta zgody na nową treść Regulaminu może uniemożliwić instalację aktualizacji oraz dostęp do nowych funkcjonalności Narzędzi.

7.7. W trakcie trwania Umowy na Okres Próbny Klientowi zostaje udzielona nieodpłatna licencja testowa na korzystanie z wybranych Narzędzi na warunkach wynikających z Licencji oraz Regulaminu, jednakże wyłącznie w celu sprawdzenia funkcyjności tych Narzędzi w Serwisie. Licencja testowa wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy na Okres Próbny.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Celem Narzędzi jest wspomożenie sprzedaży Produktów w Serwisie poprzez tzw. promowanie wewnętrzne. Pomimo dołożenia należytych starań Loopa nie gwarantuje przydatności Narzędzi do założonego przez Klienta zastosowania ani prawidłowego jego funkcjonowania w Serwisie. Klient korzysta z Narzędzi wyłącznie na własne ryzyko, co oznacza, że odpowiedzialność Loopa za skutki wykorzystania Narzędzi, w szczególności wpływ Narzędzi na działanie Serwisu lub na sprzedaż Produktów w Serwisie, zostaje wyłączona.

8.2. Ponadto Loopa nie ponosi odpowiedzialności za:
8.2.1. dostarczane Treści;
8.2.2. następstwa łączenia Narzędzi z oprogramowaniem innym niż oprogramowanie pochodzące od lub zaaprobowane przez Loopa,
8.2.3. następstwa działania w Serwisie, w tym wpływu na Narzędzia, oprogramowania szpiegowskiego (spyware) lub innego rodzaju oprogramowania szkodliwego lub złośliwego.

8.3. Loopa nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania Narzędzi przez Użytkowników.

8.4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działania bądź zaniechania w trakcie korzystania z Narzędzi w Serwisie. W przypadku wysuwania przez osoby trzecie wobec Loopa jakichkolwiek roszczeń związanych z niezgodnymi z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działaniami bądź zaniechaniami Klienta, Klient zwolni Loopa z odpowiedzialności oraz poniesie koszty obrony Loopa przed takimi roszczeniami.

9. PRZETWARZANIE DANYCH

9.1. Narzędzia nie gromadzą, nie przetwarzają ani nie udostępniają Danych Osobowych żadnym innym podmiotom trzecim.

9.2. Klient zobowiązuje się wykorzystywać dane przetwarzane w ramach Narzędzi wyłącznie w celach zgodnych z właściwymi przepisami prawa, w tym z RODO.

9.3. Klient upoważnia Loopa do zbierania w Serwisie danych diagnostycznych i optymalizacyjnych (niebędących Danymi Osobowymi) związanych z korzystaniem z Narzędzi.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Opłaty licencyjne i wszelkie inne opłaty ustalone między Stronami zgodnie z Regulaminem uiszczane są z góry. Kwoty wskazane w Umowie, w Panelu Klienta lub w bezpośredniej korespondencji e-mail z Loopa są kwotami netto (nie obejmują VAT).

10.2. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej www.kesteo.com/regulamin-narzedzia-kesteo/ administrowanej przez Loopa w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

10.3. Loopa może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy ani przedstawiania uzasadnienia. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Loopa, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianach. Jeżeli do czasu wejścia w życie zmian do Regulaminu Klient nie powiadomi Loopa, że nie akceptuje tych zmian, uznaje się, że Klient je zaakceptował. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian do Regulaminu do czasu ich wejścia w życie, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesięcznego okresu rozliczeniowego Licencji (zgodnie z postanowieniami z sekcji 7 Regulaminu), w którym Loopa otrzymała taką informację od Klienta. Jeżeli okres rozliczeniowy Licencji jest inny niż miesiąc, Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Loopa otrzymała od Klienta informację o braku akceptacji zmian. Do czasu rozwiązania Umowy Klient będzie korzystał z Narzędzi objętych Umową na dotychczasowych zasadach.

10.4. O wszelkich zmianach do Regulaminu Klient będzie informowany za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Umowie.

10.5. Klient wyraża zgodę i uprawnia Loopa do powoływanie się na swoich stronach internetowych oraz w materiałach marketingowych na współpracę między Stronami. W powyższym zakresie Klient wyraża zgodę i upoważnia także Loopa do korzystania z firmy, jak również z logo i znaków towarowych, którymi Klient posługuje się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym – w tym celu niezbędne jest przesłanie do Loopa za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w Umowie oświadczenia o wycofaniu zgody.

10.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

10.7. Wszelkie spory związane z interpretacją lub realizacją Umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Loopa.

10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.kesteo.com administrowanej przez Loopa.

pobierz regulamin


POPRZEDNIE WERSJE REGULAMINU:

Regulamin obowiązujący do umów zawartych do dnia 07.05.2019 r.

Regulamin obowiązujący do umów zawartych do dnia 24.03.2019 r.