REGULAMIN
KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA KESTEO

Wersja z dnia 26-11-2018

Obowiązujący do dnia 24-03-2019

 

1. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie z narzędzia informatycznego Kesteo dostarczanego przez Loopa.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Narzędzie to służy do prezentowania w wyodrębnionym na stronie internetowej polu (tzw. „ramce”) rekomendacji co do produktów bądź usług, którymi dany użytkownik sklepu/serwisu internetowego mógłby być zainteresowany.

2. DEFINICJE

Pojęcia pisane w regulaminie z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

2.1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej chronione na podstawie RODO;

2.2. Klient – przedsiębiorca administrujący Serwisem, który zawarł z Loopa Umowę w sposób przewidziany w Regulaminie; Klient jest licencjobiorcą w zakresie licencji na korzystanie z Narzędzia na potrzeby Serwisu oraz usługobiorcą w zakresie Usług Wsparcia;

2.3. Loopa – Loopa.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-386), przy ul. Altowej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000708471, będąca licencjodawcą w zakresie licencji na korzystanie z Narzędzia oraz usługodawcą w zakresie Usług Wsparcia;

2.4. Narzędzie – stworzony przez Loopa program komputerowy o nazwie Kesteo, którego podstawową funkcją, po prawidłowej integracji z Serwisem, jest agregowanie informacji o popularności Produktów i prezentowanie w polu (tzw. „ramce”) wyodrębnionym w Serwisie (tj. na jego poszczególnych odsłonach) rekomendacji co do Produktów, którymi Użytkownik mógłby być zainteresowany; rekomendacja w Narzędziu polega na wyświetlaniu Treści;

2.5. Panel Klienta – dostępny pod adresem www.srv.kesteo.com panel służący do kontroli, w zakresie określonym przez Loopa, danych dostępowych, danych statystycznych, funkcji Narzędzia oraz pakietów wykorzystania Narzędzia, z których wynikają opłaty licencyjne; panel dostępny jest dla Klienta lub osoby przez niego upoważnionej po przeprowadzeniu Rejestracji i zalogowaniu zgodnie z instrukcjami Loopa;

2.6. Produkty – produkty lub usługi oferowane Użytkownikom w Serwisie;

2.7. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta lub osobę przez nią upoważnioną elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.srv.kesteo.com poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Loopa za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje udostępnieniem Panelu Klienta oraz zawarciem Umowy na Okres Próbny;

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony, wprowadzony i stosowany przez Loopa, regulujący zasady wdrożenia i korzystania z Narzędzia oraz Panelu Klienta, jak również warunki świadczenia Usług Wsparcia; Regulamin jest integralną częścią Umowy;

2.9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2.10. Serwis – wskazany w Panelu Klienta i administrowany przez Klienta serwis/sklep internetowy, w którym ma zostać uruchomione Narzędzie;

2.11. Strony – Loopa i Klient;

2.12. Treści – wszelkiego rodzaju utwory, dane i informacje dostarczone przez Klienta i prezentowane w Narzędziu, w tym w szczególności ceny, parametry i grafiki dotyczące Produktów;

2.13. Umowa – umowa na korzystanie z Narzędzia oraz Panelu Klienta wraz ze świadczeniem Usług Wsparcia, zawarta między Loopa i Klientem w sposób określony w Regulaminie; integralną częścią Umowy jest Regulamin;

2.14. Umowa na Okres Próbny – umowa na korzystanie z Narzędzia oraz Panelu Klienta w okresie próbnym wraz ze świadczeniem Usług Wsparcia, zawarta między Loopa i Klientem w sposób określony w Regulaminie; integralną częścią Umowy jest Regulamin;

2.15. Usługi Wsparcia – świadczone przez Loopa na rzecz Klienta usługi Wspierające prawidłowe funkcjonalnie Narzędzia w Serwisie; zakres i rodzaj Usług Wsparcia wynika z Regulaminu;

2.16. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. ZAWARCIE, OBOWIĄZYWANIE I WSTRZYMANIE REALIZACJI UMOWY

3.1. Aby możliwe było zawarcie Umowy na Okres Próbny, po dokonaniu Rejestracji Klient powinien umieścić w oprogramowaniu Serwisu kod integracyjny Narzędzia dostępny w Panelu Klienta.

3.2. Po skutecznej integracji Narzędzia w Serwisie zawierana jest Umowa na Okres Próbny wynoszący 1 miesiąc liczony od dnia uruchomieniu Narzędzia w Serwisie. W tym okresie:
3.2.1. korzystanie z testowej wersji Narzędzia odbywa się na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
3.2.2. Klient nie uiszcza opłat licencyjnych za korzystanie z testowej wersji Narzędzia,
3.2.3. będą zbierane i analizowane przez Loopa dane dotyczące sposobu korzystania z Narzędzia przez Użytkowników.

3.3. Na bazie statystyk dotyczących działania Narzędzia w Serwisie w trakcie trwania Umowy na Okres Próbny Loopa przedstawi Klientowi propozycję dalszego, odpłatnego korzystania z Narzędzia w Serwisie obejmującą indywidualnie dostosowane pakiety wykorzystania Narzędzia, z których wynikać będzie wysokość opłat licencyjnych.

3.4. Umowa na Okres Próbny wygasa automatycznie, jeżeli Strony nie zawrą Umowy (zgodnie z trybem wskazanym w pkt. 3.6 poniżej) w terminie 7 dni od daty przedstawienia Klientowi propozycji, o której mowa w pkt. 3.3 powyżej.

3.5. Jeżeli proces integracji Narzędzia z Serwisem wymaga niestandardowych działań lub napotyka trudności, Loopa może wstrzymać proces integracji oraz przedstawić Klientowi nowy termin realizacji integracji wraz z wyceną kosztów jej przeprowadzenia. Integracja nastąpi tylko jeżeli Klient zaakceptuje taką wycenę, czego skutkiem będzie obowiązek pokrycia przez niego kosztów z niej wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wyceny w terminie wskazanym przez Loopa, nie dojdzie do integracji Narzędzia z Serwisem, a Strony zwolnione zostaną od wszelkich zobowiązań, w szczególności nie dojdzie do udzielenia licencji na korzystanie z Narzędzia.

3.6. Umowa zawierana jest poprzez jeden z poniższych sposobów: 1) sporządzenie i podpisanie formularza Umowy, bądź 2) wypełnienie elektronicznego formularza Umowy dostępnego na stronie internetowej www.srv.kesteo.com administrowanej przez Loopa.

3.7. Rejestracja może być dokonana wyłącznie przez prawidłowo upoważnionego przedstawiciela Klienta. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przez prawidłowo upoważnionych przedstawicieli Stron.

3.8. Warunkiem wejścia w życie Umowy jest akceptacja Regulaminu oraz uiszczenie z góry wyznaczonej przez Loopa opłaty licencyjnej za pierwszy miesiąc korzystania z Narzędzia w ramach wybranego pakietu jego wykorzystania.

3.9. Klient uiszcza opłaty licencyjne wynikające z aktywnego pakietu wykorzystania Narzędzia. Pierwszy pakiet ustalany jest w Umowie na podstawie propozycji Loopa. Po zawarciu Umowy Klient może samodzielnie zmieniać w Panelu Klienta aktywne pakiety wykorzystania Narzędzia, jak również wybrać opcję automatycznego przechodzenia do kolejnego pakietu po przekroczeniu limitu z aktywnego pakietu.

3.10. Klient w każdym czasie może zażądać wyłączenia Narzędzia w Serwisie, co jednak nie powoduje obowiązku zwrotu ani wstrzymania naliczania opłat licencyjnych.

3.11. Loopa może wyłączyć Narzędzie lub poszczególne jego funkcjonalności, jeżeli Klient opóźnia się w zapłacie opłat wynikających z Umowy, jak również w innych przypadkach wskazanych w treści Regulaminu. Takie działanie Loopa nie stanowi podstawy odpowiedzialności Loopa w stosunku do Klienta, ani też do zwrotu bądź wstrzymania naliczania opłat licencyjnych.

3.12. Umowa (w tym Licencja według definicji zawartej w sekcji 7 Regulaminu) zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.13. Umowa ulega rozwiązaniu:
3.13.1. po wypowiedzeniu Umowy przez Loopa lub Klienta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego Licencji (zgodnie z postanowieniami z pkt. 7 Regulaminu); wypowiedzenie może być złożone za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w Umowie;
3.13.2. po złożeniu przez Loopa oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient opóźnia się w zapłacie jakichkolwiek opłat wynikających z Umowy przez okres co najmniej 7 dni, jak również w innych przypadkach wskazanych w treści Regulaminu; oświadczenie to może być złożone za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w Umowie.

3.14. Narzędzie ulega automatycznemu wyłączeniu jeżeli w jego trakcie danego okresu rozliczeniowego przekroczony zostanie limit aktywnego pakietu wykorzystania Narzędzia, chyba że w Umowie lub w Panelu Klienta został wybrana opcja automatycznego przechodzenia do wyższego pakietu po przekroczeniu limitu z aktywnego pakietu.

4. KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA

4.1. Narzędzie działa w ten sposób, że wyświetla na różnych podstronach Serwisu pola (tzw. „ramki”) prezentujące Treści. Przykładowo mogą to być:
4.1.1. pole prezentujące ostatnio oglądane przez danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na stronie głównej Serwisu,
4.1.2. pole prezentujące rekomendowane dla danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na podstronie z kategoriami Produktów,
4.1.3. pole prezentujące rekomendowane dla danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na podstronie danego Produktu,
4.1.4. pole prezentujące rekomendowane dla danego Użytkownika Produkty – wyświetlane na podstronie z wynikami wyszukiwania Produktów

4.2. Wyświetlane w Narzędziu pola nie służą do prowadzenia transakcji w Serwisie – ich celem jest zwrócenie uwagi Użytkownika na Produkty, które trudno byłoby mu znaleźć w Serwisie, oraz przekierowanie Użytkownika do podstrony Serwisu, gdzie będzie on mógł przeprowadzić transakcję.

4.3. Rodzaje pól/ramek, ich cechy, dobór Treści oraz metodologia wyświetlania pól na podstronach Serwisu zależą od Loopa, na co Klient wyraża zgodę.

4.4. Treści pobierane są przez Narzędzie z Serwisu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Treści prezentowane w Narzędziu, w tym w szczególności za ewentualne błędy jakie mogą się w nich pojawić.

4.5. Nie na każdej podstronie Serwisu będą pojawiać się pola/ramki generowane przez Narzędzie. Generowanie tych pól zależy między innymi od decyzji Stron co do dzielenia ruchu na danej podstronie, od stabilności połączenia z Narzędziem, od tego czy dana podstrona objęta jest systemem statystyk oraz czy w Serwisie nie ma błędów utrudniających działanie Narzędzia.

4.6. W przypadku zintegrowania Narzędzia z kontem Google Analytics Klienta, Narzędzie będzie raportować dane o liczbie wyświetlanych pól, liczbie kliknięć w pola oraz liczbie transakcji przeprowadzonych po kliknięciach w pola. Integracja nie wymaga dostępu do konta Google Analytics Klienta i danych tam przechowywanych.

4.7. Funkcjonowanie Narzędzia bazuje na systemie informatycznym obsługującym Serwis. Sprawność tego systemu zależy od wielu czynników, w tym od oprogramowania Serwisu, za które odpowiada Klient, w związku z czym Loopa nie gwarantuje pełnego i niezakłóconego działania Narzędzia w Serwisie, na co Klient wyraża zgodę.

4.8. Przy korzystaniu z Narzędzia Klient zobowiązany jest do:
4.8.1. przestrzegania właściwych przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz dobrych obyczajów korzystania z sieci Internet,
4.8.2. nienaruszania praw Loopa lub osób trzecich,
4.8.3. zachowania integralności Narzędzia, co oznacza, że po wdrożeniu Narzędzia w Serwisie Klient nie może z Narzędziem łączyć żadnego oprogramowania innego niż pochodzącego od Loopa lub na które Loopa wyraziła odrębną zgodę.

4.9. Loopa może trwale lub czasowo zablokować dostęp do Narzędzia lub jego poszczególnych funkcjonalności, jak również zaprzestać świadczenia na rzecz Klienta Usług Wsparcia, w przypadku istotnego naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) przez Klienta właściwych przepisów prawa, postanowień Regulaminu, praw Loopa lub osób trzecich bądź dobrych obyczajów korzystania z sieci Internet. Jeżeli Klient nie zaprzestanie takich naruszeń i nie usunie ich skutków w terminie wskazanym przez Loopa, Loopa uprawniona będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4.10. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości, że w następujących przypadkach dochodzi do istotnego naruszenia postanowień Regulaminu:
4.10.1. wykorzystywanie Narzędzia w celach innych niż związanych z Serwisem;
4.10.2. wykorzystywanie Narzędzia w celach nie związanych z rekomendowaniem Produktów Użytkownikom;
4.10.3. prowadzenie w Serwisie działalności lub dostarczanie Treści niezgodnych z właściwymi przepisami prawa (np. promujących sprzedaż alkoholu, produktów tytoniowych, pornografii, narkotyków lub produktów o podobnym charakterze) lub dobrymi obyczajami sieci Internet.

5. USŁUGI WSPARCIA

5.1. W ramach Umowy i w zamian za uiszczane przez Klienta opłaty licencyjne Loopa będzie wykonywać na jego rzecz Usługi Wsparcia opisane w niniejszej sekcji 5 Regulaminu.

5.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.5 Regulaminu, Loopa wspomoże proces integracji Narzędzia z Serwisem przy pomocy serwisu Google Tag Manager, za którego prawidłowe działanie odpowiada Klient. W celu przeprowadzenia integracji, Loopa przygotuje dla Klienta indywidualne oprogramowanie (skrypt) i będzie je przechowywać na własnych serwerach.

5.3. Loopa, w porozumieniu z Klientem, będzie dostosowywać wygląd wyświetlanych przez Narzędzie pól (tzw. „ramek”) do ogólnego wyglądu Serwisu. Usługi te będą wykonane w ramach integracji Narzędzia z Serwisem.

5.4. W przypadku stwierdzenia błędu w funkcjonowaniu Narzędzia z przyczyn tkwiących w samym Narzędziu lub dotyczących serwera, za który odpowiada Loopa, Loopa w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia błędu przystąpi do prac naprawczych i przekaże Klientowi informację co do planowanego terminu usunięcia błędu. Jeżeli błąd uniemożliwia działanie Narzędzia przez okres dłuższy niż 24 godziny, opłata licencyjna za dany okres rozliczeniowy zostanie proporcjonalnie zmniejszona przy uwzględnieniu czasu występowania tego błędu (pro rata temporis). Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie błędów, które powodują całkowity brak działania lub znaczące ograniczenie działania Narzędzia w Serwisie.

5.5. Usługi Wsparcia są wykonywane w godzinach 9:00 – 17:00 czasu GMT+1. W tych samych godzinach możliwy jest też kontakt z Loopa.

5.6. Usługi Wsparcia nie obejmują usuwania błędów, o których mowa w pkt. 4.7 Regulaminu.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Loopa przysługują majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami), tworzących Narzędzie, co w szczególności obejmuje programu komputerowe.

6.2. Zasady korzystania z udostępnianego przez Loopa oprogramowania wchodzącego w skład Narzędzia, określają odpowiednie postanowienia Regulaminu traktujące o Licencji (według definicji zawartej w sekcji 7 Regulaminu).

6.3. W trakcie obowiązywania Umowy Klient zezwala Loopa na pobieranie i wykorzystywanie Treści do pracy Narzędzia.

6.4. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa do Treści w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację Umowy.

6.5. Wszystkie majątkowe prawa autorskie do utworów niebędących programami komputerowymi uzewnętrznionych w strukturze Narzędzia, z wyłączeniem Treści i utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują Loopa i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w ramach korzystania przez Klienta z Narzędzia w Serwisie zgodnie z treścią Regulaminu.

7. LICENCJA

7.1. Narzędzie jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami).

7.2. W zamian za dokonanie opłat licencyjnych określonych przez Loopa zgodnie z Regulaminem Loopa upoważnia Klienta do niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie korzystania z Narzędzie w Serwisie (dalej: „Licencja”) wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz treścią Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości Klient może korzystać z Narzędzia wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
7.2.1. integracja Narzędzia z Serwisem,
7.2.2. uruchamianie Narzędzia w Serwisie w celu korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem,
7.2.3. zmiana parametrów funkcjonowania Narzędzia zgodnie z dostępnymi opcjami,
7.2.4. wykonywanie kopii zapasowej Narzędzia wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z niego;
7.2.5. zwielokrotnianie lub tłumaczenie kodu Narzędzia wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania współdziałania Narzędzia z innym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

7.3. Licencja jest odpłatna, z zastrzeżeniem licencji na korzystanie z narzędzia w trakcie trwania Umowy na Okres Próbny. Wysokość wstępnej opłaty licencyjnej za udzielenie Licencji i udostępnienie Narzędzia, jak również późniejszych miesięcznych opłat licencyjnych za korzystanie i utrzymywanie Narzędzia w Serwisie wynikają z Umowy oraz z późniejszych zmian pakietów wykorzystania Narzędzia dokonanych w Panelu Klienta.

7.4. Licencja wchodzi w życie w dniu zawarcia Umowy. Od tego dnia rozpoczyna się też miesięczny okres licencyjny, za który uiszczono wstępną opłatę licencyjną. Za kolejne miesięczne okresy trwania Licencji należne są dalsze miesięczne opłaty licencyjne zgodnie z Umową i ustawieniami Panelu Klienta.

7.5. Licencja nie obejmuje prawa do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, tłumaczeń lub innego rodzaju ingerencji w Narzędzie, chyba że wyraźnie to dopuszczono w treści Licencji lub Loopa udzieliła na to odrębnej, pisemnej zgody.

7.6. Narzędzie może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące jego ulepszaniu oraz rozwojowi. Wprowadzenie niektórych aktualizacji Narzędzia może wiązać się z koniecznością zmiany treści Regulaminu, w tym w szczególności treści Licencji. Brak wyrażenia przez Klienta zgody na nową treść Regulaminu może uniemożliwić instalację aktualizacji oraz dostęp do nowych funkcjonalności Narzędzia.

7.7. W trakcie trwania Umowy na Okres Próbny Klientowi zostaje udzielona nieodpłatna licencja testowa na korzystanie z Narzędzia na warunkach wynikających z Licencji oraz Regulaminu, jednakże wyłącznie w celu sprawdzenia funkcyjności Narzędzia w Serwisie. Licencja testowa wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy na Okres Próbny.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Celem Narzędzia jest wspomożenie sprzedaży Produktów w Serwisie poprzez tzw. promowanie wewnętrzne. Pomimo dołożenia należytych starań Loopa nie gwarantuje przydatności Narzędzia do założonego przez Klienta zastosowania ani prawidłowego jego funkcjonowania w Serwisie. Klient korzysta z Narzędzia wyłącznie na własne ryzyko, co oznacza, że odpowiedzialność Loopa za skutki wykorzystania Narzędzia, w szczególności wpływ Narzędzia na działanie Serwisu lub na sprzedaż Produktów w Serwisie, zostaje wyłączona.

8.2. Ponadto Loopa nie ponosi odpowiedzialności za:
8.2.1. dostarczane Treści;
8.2.2. następstwa łączenia Narzędzia z oprogramowaniem innym niż oprogramowanie pochodzące od lub zaaprobowane przez Loopa,
8.2.3. następstw działania w Serwisie, w tym na Narzędzie, oprogramowania szpiegowskiego (spyware) lub innego rodzaju oprogramowania szkodliwego lub złośliwego.

8.3. Loopa nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania Narzędzia przez Użytkowników.

8.4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działania bądź zaniechania w trakcie korzystania z Narzędzia w Serwisie. W przypadku wysuwania przez osoby trzecie wobec Loopa jakichkolwiek roszczeń związanych z niezgodnymi z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działaniami bądź zaniechaniami Klienta, Klient podejmie wszelkie możliwe starania w celu zwolnienia Loopa z odpowiedzialności oraz poniesie koszty obrony Loopa przed takimi roszczeniami.

9. PRZETWARZANIE DANYCH

9.1. Narzędzie nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia Danych Osobowych żadnym innym podmiotom trzecim.

9.2. Klient zobowiązuje się wykorzystywać dane przetwarzane w ramach Narzędzia wyłącznie w celach zgodnych z właściwymi przepisami prawa, w tym z RODO.

9.3. Klient upoważnia Loopa do zbierania w Serwisie danych diagnostycznych i optymalizacyjnych (niebędących Danymi Osobowymi) związanych z korzystaniem z Narzędzia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Opłaty licencyjne i wszelkie inne opłaty ustalone między Stronami zgodnie z Regulaminem uiszczane są z góry. Kwoty wskazane w Umowie, w Panelu Klienta lub w bezpośredniej komunikacji z Loopa są kwotami netto (nie obejmują VAT).

10.2. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej www.kesteo.com/regulamin-narzedzia-kesteo/ administrowanej przez Loopa w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

10.3. Loopa może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy ani przedstawiania uzasadnienia. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Loopa, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianach. Jeżeli do czasu wejścia w życie zmian do Regulaminu Klient nie powiadomi Loopa, że nie akceptuje tych zmian, uznaje się, że Klient je zaakceptował. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian do Regulaminu do czasu ich wejścia w życie, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesięcznego okresu rozliczeniowego Licencji (zgodnie z postanowieniami z sekcji 7 Regulaminu), w którym Loopa otrzymała taką informację od Klienta. Jeżeli okres rozliczeniowy Licencji jest inny niż miesiąc, Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Loopa otrzymała od Klienta informację o braku akceptacji zmian. Do czasu rozwiązania Umowy Klient będzie korzystał z Narzędzia na dotychczasowych zasadach.

10.4. O wszelkich zmianach do Regulaminu Klient będzie informowany za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Umowie.

10.5. Klient wyraża zgodę i uprawnia Loopa do powoływanie się na swoich stronach internetowych oraz w materiałach marketingowych na współpracę między Stronami. W powyższym zakresie Klient wyraża zgodę i upoważnia także Loopa do korzystania z nazwy firmy, jak również z logo, którymi Klient posługuje się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym – w tym celu niezbędne jest przesłanie do Loopa za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w Umowie oświadczenia o wycofaniu zgody.

10.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

10.7. Wszelkie spory związane z interpretacją lub realizacją Umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Loopa.

10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.kesteo.com administrowanej przez Loopa.